Hanki printtimedian osaamista sivuaine-opinnoilla!

IMG_2218

Printtimedian opinnot

Metropoliassa tarjotaan vapaasti valittavina opintoina 30 opintopisteen laajuinen graafisen tekniikan sivuainekokonaisuus syksystä 2022. Opintojaksoista vähintään neljä kuudesta suoritetaan verkkopohjaisina opintoina.

Printtimedian uuden opintokokonaisuuden tavoitteena on turvata painetun median osaaminen ja uudistumiskyky sekä tunnistaa opetussisällöissä alan nopea kehitys ja monipuolistuneet työtehtävät. Sivuaineopintojen opintosisällöissä on huomioitu myös merkittävällä painotuksella pakkauspainamista. 

Sivuaineen myötä opiskelijat saavat hyvän käsityksen painomenetelmistä, materiaaleista ja visuaalisuudesta, mutta myös johdatuksen yritystoiminnassa tarvittaviin markkinoinnin, talouden ja myynnin perusteisiin. Näin sivuaineen kokonaisuudessaan suorittanut saa eväät toimia alalla ja on valmis kohtaamaan työelämän monipuoliset mahdollisuudet.

Tutkinto-opiskelijoille – jatkossa myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoina 

Opinnot on suunniteltu soveltuviksi eri taustoista tuleville opiskelijoille (esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, kone- ja automaatio sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikka, muotoilu, graafinen suunnittelu sekä kulttuurituotanto). 

Jatkossa Printtimedian sivuopintokokonaisuus on tarjolla myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoina täydennyskouluttautujille tai media-alalle aikoville. Tiedustelut: Hannu Saarnilehto, hannu.saarnilehto@metropolia.fi

Printtimedian opintosisällöt

Printtimedian sivuaineopinnot 30 opintopistettä koostuvat kahdesta 15 opintopisteen kokonaisuudesta: orientoivasta, graafisen alan perusteet kokonaisuudesta sekä syventävistä opinnoista. Opintojaksoja on yhteensä kuusi. Opintojaksoista vähintään neljä opintojaksoa suoritetaan ajasta ja paikasta riippumatta havainnollisina verkkopohjaisina opintoina Moodle-ympäristössä.

Printtimedian opintosisältökuvaukset

Alla lyhyet kuvaukset opintojaksojen sisältöihin sekä linkit kunkin opintojakson opinto-oppaan laajempaan kuvaukseen. Kaikkien opintojen opintojaksokuvaukset löytyvät Metropolian opinto-oppaasta: Printtimedia 30 op. 

IMG_2217

Graafisen alan perusteet -opintoihin kuuluvat verkkoympäristössä suoritettavat Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus (5 op), Markkinointi ja yritystalous (5 op) sekä Graafisen alan trendit (5 op). 

Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus -opintojakson tavoitteena on saada käsitys painoviestinnän toimialasta, oppia painotekniikoiden, -prosessien ja materiaalitekniikan perusteet sekä perehtyä alan tuotantoketjuun ja sen toimijoihin. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta

Markkinointi ja yritystalous -opintojaksolla saadaan käytännön valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista. Sen aikana tutustutaan siihen, mitä on markkinointi, tuotteistaminen, brändäys, strategian merkitys yritykselle, laskentatoimi sekä tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Graafisen alan trendit -opintojakson sisältö on suunniteltu ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä yritysten ja alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on keskittyä kulloinkin ajankohtaisiin, lisäsyventymistä vaativiin aiheisiin tai nouseviin uusiin ilmiöihin kuten älypainaminen,  pakkauspainatus, kirjakustannus nykypäivänä, kestävä kehitys ja logistiikka. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Syventäviin opintoihin kuuluvat Myyntityön perusteet (5 op), Digipainaminen ja prepress (5 op), ja yritysyhteistyönä tehtävä Yritysprojekti (5 op).

Myyntityön perusteissa tavoitteena on B2Bmyyntitoiminnan ja sen yritykselle lisäarvoa tuottavan roolin hahmottaminen sekä ymmärrys sen nivoutumisesta asiakkaan päätöksentekoprosessiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee systemaattisen myyntitoiminnan menetelmiä sekä teknisen tuote-, palvelu- ja ratkaisumyynnin erityispiirteet B2B-kentällä. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Digipainaminen ja prepress -opintojakson edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintäänkin Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus -opintojakson. Digipainaminen ja prepress -opintojaksolla perehdytään painatusta edeltäviin työvaiheisiin, kuten automatisoidut työnkulut, värinhallinta, aineistonhallinta ja -tarkastus, sekä tuotantoprosessin laatuvaatimuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää teollisuuden aineistovaatimukset ja niiden lähtökohdat. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Sivuaineen päättää 5 opintoisteen laajuinen Yritysprojekti, joka tehdään pääsääntöisesti alan yrityksen toimenksiantona. Opintojakson suorittamisesta keskustellaan aina etukäteen vastaavien opettajien tai projektipäällikön kanssa. Ajatuksena on löytää yhdessä opiskelijan mielenkiinnon kohteena olevalta graafisen alan alueelta yritys, jossa työ tehtäisiin. Opintojakson sisältö on tästä syystä yleensä aina yksilöllinen ja se määritellään ennen työn aloittamista. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta (tulossa).

Ohjeet opiskelijalle

Ohjeita opiskeluun

Opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua heti aluksi koko sivuainekokonaisuuden suorittajaksi, vaan hän voi valita näistä opintojaksoista minkä tahansa työn alle ja suorittaa opintojakson tai vaikka kaikki kolme vapaasti valitsemallaan aikataulullaan. Jo näistä kolmesta opintojaksosta välittyy alan mielenkiintoinen kokonaisuus hyvin.

Opintojaksot ovat kokonaan verkko-opintoina Moodle-ympäristössä suoritettavia opintojaksoja, jotka voi aloittaa milloin tahansa kuitenkin niin, että suoritusten viimeinen hyväksytty palautus on aina kunakin vuonna 30.4. mennessä. Opintojaksot aukeavat uudelleen toukokuussa. Moodle-työtilat edellyttävät työtila-avaimen, jonka saa omalta koulutussuunnittelijalta tai sähköpostitse projektipäällikkö Hannu Saarnilehdolta (hannu.saarnilehto@metropolia.fi).

Ilmoittautuminen

Metropolian opiskelija

Printtimedia opintojaksoille ilmoittaudutaan eHOPSin kautta. Katso ilmoittautumisohje, kun opintojaksoa ei ole valmiina HOPSissasi (vapaasti valittavat / valinnaiset opinnot): Ilmoittautumisohje opiskelijalle.

Täydennyskouluttautuja / avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista kiinnostunut
Jos olet kiinnostunut jatkossa avautuvista Printtimedian avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista tai täydennyskoulutusmahdollisuuksista, otathan yhteyttä Hannu Saarnilehtoon (hannu.saarnilehto@metropolia.fi)